Kolejna habilitacja na naszym Wydziale

W dniu 14 marca 2019 r. Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej i oceny dorobku naukowego, nadała dr. inż. Grzegorzowi Psujowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.
Komisja habilitacyjna, powołana w dniu 7 grudnia 2018 r. przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, składała się z następujących osób:

  • Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko, Politechnika Poznańska,
  • Sekretarz – dr hab. inż. Piotr Paplicki, prof. ZUT , ZUT w Szczecinie,
  • Recenzent – prof. dr hab. inż. Stefan Filipowicz, Politechnika Warszawska,
  • Recenzent – dr hab. inż. Maciej Roskosz, prof. AGH, Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków,
  • Recenzent – prof. dr hab. inż. Dariusz Spałek, Politechnika Śląska,
  • Członek komisji – prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, Politechnika Gdańska,
  • Członek komisji – dr hab. inż. Szymon Banaszak, prof. ZUT, ZUT w Szczecinie.

Dr inż. Grzegorz Psuj urodził się w 1981 roku w Szczecinie. W 2000 roku ukończył liceum ogólnokształcące im. Ignacego Łukasiewicza w Policach i rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej na kierunku Elektrotechnika. Od 2004 roku realizował indywidualny tok studiów, które ukończył z wyróżnieniem w 2005 roku. Za pracę dyplomową pt. „Identyfikacja stanu struktur przewodzących i magnetycznych metodami elektromagnetycznymi”, zrealizowaną pod opieką naukową prof. Tomasza Chadego, otrzymał nagrodę Dziekana WE Politechniki Szczecińskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2010 r., broniąc na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie rozprawę pt. „Fuzja wyników metod elektromagnetycznego testowania niejednorodności struktur przewodzących i magnetycznych”. Promotorem pracy doktorskiej, za którą otrzymał wyróżnienie Rady Wydziału Elektrycznego oraz nagrodę JM Rektora ZUT, był prof. Tomasz Chady. Jego aktywność naukowa w trakcie studiów magisterskich i następnie doktoranckich zaowocowała uzyskaniem stypendium MNiSW w roku akademickim 2003/2004 i 2004/2005, a także uzyskaniem nagrody im. Prof. M. Pożaryskiego za najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie SEP w 2006 roku.

Zainteresowania naukowe dr. inż. Grzegorza Psuja związane są z zastosowaniem wieloźródłowej eksploracji i fuzji danych w elektromagnetycznych badaniach nieniszczących materiałów przewodzących i magnetycznych oraz dielektrycznych. Jego dorobek naukowy obejmuje ok. 65 prac, w tym 41 indeksowanych w bazie Web of Science i 47 w bazie SCOPUS. Jest współautorem dwóch patentów z zakresu konstrukcji przetworników do elektromagnetycznych badań nieniszczących. Brał udział w pięciu projektach krajowych i w czterech projektach międzynarodowych realizowanych w ramach 7. PR. Odbył kilka zagranicznych wizyt i staży naukowych, w tym najdłuższy dwumiesięczny w Najing University of Aeronautics and Astronautics w Chinach. Za swoją działalność naukową otrzymał trzykrotnie nagrodę JM Rektora ZUT, a w 2013 r. podczas 42. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących nagrodę im. Profesora Zdzisława Pawłowskiego. W 2015 roku przyznano mu na 3 lata stypendium MNiSW dla młodych wybitnych naukowców.

Ponadto Habilitant był sekretarzem i członkiem komitetów naukowych i organizacyjnych kilku konferencji krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia IEEE, a także Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP. W 2015 roku brał udział w powołaniu redakcji Biuletynu PTBNiDT SIMP, w której w latach 2015-2017 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego. W 2016 roku był członkiem grupy inicjatywnej powołania agendy wydawniczej i czasopisma Badania Nieniszczące i Diagnostyka, w którym od 2016 roku pełni funkcję sekretarza naukowego. Za swoją działalność naukową i organizacyjną otrzymał w 2016 roku Brązową Honorową Odznakę Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Jest członkiem wielu komisji wydziałowych, a obecnie pełni również funkcję pełnomocnika Dziekana WE ds. ankietyzacji.