Kolejna habilitacja na naszym Wydziale

W dniu 30 września 2019 r. Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej i oceny dorobku naukowego, nadała dr. inż. Marcinowi Wardachowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Komisja habilitacyjna, powołana w dniu 5 kwietnia 2019 r. przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, składała się z następujących osób:

  • Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko, Politechnika Poznańska,
  • Sekretarz – dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT, ZUT w Szczecinie,
  • Recenzent – prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk, Politechnika Opolska,
  • Recenzent – prof. dr hab. inż. Paweł Witczak, Politechnika Łódzka,
  • Recenzent – dr hab. inż. Jan Zawilak, prof. PWr, Politechnika Wrocławska,
  • Członek komisji – dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska,
  • Członek komisji – prof. dr hab. inż. Lesław Gołebiowski, Politechnika Rzeszowska

Dr inż. Marcin Wardach urodził się w 1980 roku w Barlinku. W 1999 roku ukończył liceum ogólnokształcące w Myśliborzu i rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej na kierunku Elektrotechnika. Pod opieką promotora prof. dr. hab. inż. Anatolija Afonina w 2004 r. obronił pracę magisterską pt. „Projektowanie mechatroniczne maszyny elektrycznej z komutacją elektroniczną do zastosowania w zdalnie sterowanych aparatach podwodnych małej mocy”, a w 2009 r. – pracę doktorską zatytułowaną „Maszyny elektryczne z magnesami trwałymi o zminimalizowanych pulsacjach momentu elektromagnetycznego”.
Zainteresowania naukowe dr. inż. Marcina Wardacha związane są z badaniami numerycznymi oraz eksperymentalnymi niekonwencjonalnych maszyn elektrycznych, w szczególności posiadających wzbudzenie hybrydowe.
Jego dorobek naukowy do czasu wszczęcia procedury habilitacyjnej obejmuje 68 (w tym 11 jedno-autorskich) prac naukowych, w tym 19 indeksowanych w bazie Web of Science i 28 w bazie SCOPUS. Jest współautorem 4 patentów oraz 1 zgłoszenia patentowego. Brał udział w dwóch projektach międzynarodowych (w jednym jako kierownik), w czterech projektach krajowych (w jednym jako kierownik) i czterech projektach w ramach badań własnych na Wydziale Elektrycznym ZUT. Jest recenzentem ponad 35 artykułów naukowych, głownie dla czasopism z JCR.
Ponadto Habilitant był wiceprzewodniczącym, sekretarzem lub członkiem komitetów organizacyjnych sześciu konferencji krajowych i jednej międzynarodowej. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia IEEE, a także Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w którym piastował m.in. funkcje delegata, wiceprezesa i skarbnika Oddziału Szczecińskiego. Jest opiekunem Akademickiego Koła SEP, które – we współpracy z SB IEEE – organizuje m.in. ogólnopolskie Sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł.”
Za swoją działalność naukową i organizacyjną otrzymał w 2011 roku Srebrną Honorową Odznakę SEP, a w 2016 r. Złotą Honorową Odznakę SEP. Jest członkiem wielu komisji wydziałowych, a obecnie pełni również funkcję pełnomocnika Dziekana WE ds. praktyk studenckich. Był promotorem 55 oraz recenzentem 163 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich obronionych na WE ZUT. Pod jego opieką studenci uzyskiwali m.in. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin, wyróżnienie Dziekana WE ZUT za najlepszą pracę dyplomową oraz drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie firmy ASTOR. W 2017 r. był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego obchodów 70-lecia Wydziału Elektrycznego ZUT.