Kolejna habilitacja na naszym Wydziale

W dniu 30 września 2019 r. Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej i oceny dorobku naukowego, nadała dr. inż. Eugeniuszowi Kornatowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Komisja habilitacyjna, powołana w dniu 7 czerwca 2019 r. przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, składała się z następujących osób:

  • Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko, Politechnika Poznańska,
  • Sekretarz – prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski, ZUT w Szczecinie,
  • Recenzent – prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk, Politechnika Gdańska,
  • Recenzent – prof. dr hab. inż. Elżbieta Leśniewska-Komęza, Politechnika Łódzka,
  • Recenzent – prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk, Politechnika Opolska,
  • Członek komisji – prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski, ZUT w Szczecinie
  • Członek komisji – prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Politechnika Warszawska

dr hab. inż. Eugeniusz KornatowskiDr inż. Eugeniusz Kornatowski urodził się w Szczecinie, gdzie ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I. W 1977 rozpoczął studia na kierunku Elektrotechnika w Politechnice Szczecińskiej. Studiował na specjalności Automatyka i Metrologia Elektryczna oraz – w trybie indywidualnym – Systemy Cyfrowe i Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów. Uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera elektryka w roku 1981 broniąc, z wyróżnieniem, magisterskiej pracy dyplomowej pt. „Optymalizacja hardware’owych filtrów cyfrowych w aspekcie charakterystyk amplitudowych”. W roku 1987 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika za rozprawę doktorską pt. „Synteza filtrów cyfrowych 2–D w zagadnieniach analizy przestrzennych rozkładów pól elektromagnetycznych” (promotor prof. dr hab. inż. Wojciech Lipiński). Praca doktorska była recenzowana przez prof. dr. hab. inż. Stanisława Bolkowskiego z Politechniki Warszawskiej oraz prof. dr. inż. Ryszarda Sikorę z Politechniki Szczecińskiej. Na wniosek recenzentów rozprawa doktorska została wyróżniona, a następnie nagrodzona przez JM Rektora Politechniki Szczecińskiej. Od roku 1981 pracuje w Politechnice Szczecińskiej (obecnie ZUT w Szczecinie), przechodząc niemal wszystkie stopnie awansu zawodowego: od starszego technika (pracownik inżynieryjno – techniczny) poprzez asystenta, starszego wykładowcę do obecnie – adiunkta, zatrudnionego w Katedrze Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie. Jego praca zawodowa oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne zostały uhonorowane Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, złotym medalem „Za długoletnią służbę” oraz siedemnastoma nagrodami JM Rektora PS i ZUT w Szczecinie.

Zainteresowania naukowe dr. inż. Eugeniusza Kornatowskiego związane są przede wszystkim z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów i jego interdyscyplinarnym zastosowaniem, a w szczególności w inżynierii dźwięku, audio technologii i wibroakustyce. Dorobek naukowy dr. inż. Eugeniusza Kornatowskiego obejmuje ponad 100 prac naukowych opublikowanych po doktoracie, w tym: trzy monografie, podręcznik i jeden skrypt. Jest jedynym autorem (udział 100%) trzech udzielonych patentów, z których dwa zostały wdrożone w przemyśle. Brał czynny udział w realizacji czterech projektów badawczych MNiSW: w trzech z nich jako główny wykonawca i jednokrotnie jako kierownik. Od kilku lat bierze czynny udział w pracach badawczo rozwojowych, współpracując z Centrum Badawczym ABB w Krakowie oraz, jako członek Grupy Ekspertów, z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Energetyki OBRE z siedzibą w Piekarach Śląskich.

Podsumowaniem jego pracy dydaktycznej jest wypromowanie ok. 140 magistrów inżynierów i inżynierów (opiekun naukowy prac dyplomowych) oraz praca naukowo – dydaktyczna jako promotor pomocniczy w jednym przewodzie doktorskim.
Wielokrotnie brał czynny udział w działaniach Uczelni na rzecz popularyzowania nauki i techniki oraz promowania Wydziały Elektrycznego ZUT w Szczecinie.