Legia Akademicka – pilotażowy program szkolenia dla studentów

Legia Akademicka to ochotnicze szkolenie wojskowe studentów, organizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program został uruchomiony w roku akademickim 2017/2018 jako projekt pilotażowy. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przystąpił do projektu we wrześniu 2017 roku.

W szkoleniu wojskowym mogą wziąć udział studentki i studenci wszystkich kierunków studiów. Obejmuje ono:

  • zajęcia teoretyczne  – w ramach procesu dydaktycznego realizowanego poza planem i programem kształcenia obowiązującym na danym kierunku studiów prowadzonym w uczelni;
  • zajęcia praktyczne – realizowane w okresie wakacji (lipiec-sierpień) w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych.

 

Studenci, którzy chcą uczestniczyć w programie LA powinni spełniać poniższe warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • posiadać status studenta uczelni wyższej,
  • posiadać kwalifikację wojskową lub wyrazić gotowość, aby taką kwalifikację uzyskać,
  • złożyć wniosek o udział w szkoleniu wojskowym w ramach projektu Legia Akademicka.

 

Program nauczania obejmuje około 30 godzin wykładów. Student zainteresowany kształceniem praktycznym, po zaliczeniu części teoretycznej (test wiedzy), będzie mógł złożyć odpowiedni wniosek do organów wojskowych. Część praktyczna będzie realizowana w 13 wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych w czasie przerwy wakacyjnej (lipiec-sierpień) w 2018 roku. Szkolenie praktyczne  składa się z dwóch tur, które obejmują dwa moduły trwające po 21 dni:

  • moduł szkolenia podstawowego –  zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  • moduł szkolenia podoficerskiego – zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

 

Studenci zainteresowani szkoleniem wojskowym LA wypełniają wniosek i składają go w dziekanacie.  Za dzień szkolenia praktycznego (poligonowego) student otrzyma 91,20 zł.

 

Więcej informacji na stronie Wojska Polskiego.