Naukowiec z Wydziału Elektrycznego członkiem GR KIS17

W dniu 15.11.2017 r.  w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej Krajowe Inteligentne Specjalizacje nr 17 : Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych (ROBO) (https://www.mr.gov.pl/). Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) wskazuje na preferencje w udzielaniu wsparcia rozwoju prac badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I) w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 (http://www.ncbr.gov.pl/).

Od października br. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w GR KIS17 reprezentuje dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. nadzw.,  na co dzień pracownik Katedry Automatyki Przemysłowej i Robotyki Wydziału Elektrycznego.

GR KIS17 jako najważniejszy obszar swojej aktualnej aktywności przyjął wsparcie nowej inicjatywy Ministerstwa Rozwoju, jaką jest powołanie do życia Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (https://www.mr.gov.pl/), aktualny projekt ustawy (http://legislacja.rcl.gov.pl/), stanowiącej narodowy mechanizm wsparcia reindustrializacji polskiego przemysłu (https://www.mr.gov.pl/).

Implementacja założeń Przemysłu 4.0 w polskim przemyśle od samego początku odbywać się będzie we współpracy najbardziej zaawansowanych technologicznie ośrodków naukowo-badawczych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw. ZUT w Szczecinie włączył się w prace nad powołaniem sieci Centrów Kompetencji dla cyfrowej transformacji, m.in. poprzez prace w ramach Grupy Roboczej KIS17.

Podczas organizowanych przez Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie międzynarodowych warsztatów doktoranckich http://iiphdw2018.zut.edu.pl/ odbędzie się sesja poświęcona wyzwaniom w zakresie kształtowania wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów i doktorantów, którzy wspierać będą „czwartą rewolucję przemysłową”. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.