Profesor Ryszard Pałka wybrany do Rady Uczelni

Miło nam poinformować, iż na posiedzeniu Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w dniu 26 kwietnia 2019 r. podjęta została Uchwała nr 52 w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni na kadencję do 31 grudnia 2020 r., zgodnie z którą jednym z trzech jej członków wyłanianych spośród pracowników ZUT wybrany został prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka z Wydziału Elektrycznego. Serdecznie gratulujemy!

Rada Uczelni jest ciałem wprowadzonym ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w którego skład na naszej uczelni wchodzi 7 osób – 3 osoby z otoczenia gospodarczego uczelni, 3 pracowników ZUT oraz przewodniczący sejmiku samorządu studenckiego. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektu strategii uczelni i sprawozdań z jej realizacji, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, opiniowanie planu rzeczowo-finansowego i zatwierdzanie sprawozdania z jego wykonania, jak też sprawozdań finansowych.