Stypendia dla doktorantów

Harmonogram wypłat stypendiów z funduszu stypendialnego w roku akademickim 2019/2020

 

 • 15.11.2019
 • 13.12.2019
 • 24.01.2020
 • 21.02.2020
 • 23.03.2020
 • 22.04.2020
 • 22.05.2020
 • 22.06.2020
 • 21.09.2020

 

Regulacje prawne

 

Druki do pobrania

 

Stypendium socjalne

 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń stypendialnych na więcej niż jednej dyscyplinie naukowej (zał. nr 1 do Regulaminu)
 • Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (zał. nr 2 do Regulaminu) – może (nie musi) złożyć  doktorant, który po otrzymaniu decyzji stypendialnej zrzeka się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie  sprawy
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego (zał. Nr 3 do Regulaminu)
 •  Oświadczenie do celów stypendialnych o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (obowiązkowo składa każdy doktorant) (zał. nr 4 do Regulaminu)
 •  Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym socjalnego w zwiększonej wysokości) (zał. nr 5 do Regulaminu)
 • Dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we wniosku dotyczące sytuacji materialnej studenta (dot. stypendium socjalnego) 

   

Doktoranci, którzy w roku akademickim 2019/2020 będą ubiegać się o stypendium socjalne, a ich miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł, powinni dołączyć  do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. Doktorantowi, który nie złoży ww. zaświadczenia odmawia się przyznania stypendium socjalnego.

 

Stypendium rektora

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Zapomoga

 

Inne informacje