Konkurs o dofinansowanie pracy dyplomowej w wyniku, której powstanie urządzenie, stanowisko laboratoryjne lub pomoc dydaktyczna, najlepiej ilustrujące nowoczesną tematykę badań naukowych oraz studiów prowadzonych na Wydziale

Regulamin konkursu:

1. Wniosek o dofinansowanie realizacji pracy dyplomowej inżynierskiej lub magisterskiej może złożyć opiekun pracy dyplomowej, jeśli uzna, że temat, cel i zakres proponowanej pracy dyplomowej spełniają warunki określone tematem Konkursu.

2. Dofinansowanie pracy ze środków dziekana nie może przekroczyć 5.000,- PLN brutto.

3. Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania, o którym mowa w pkt. 2 jest zgłoszenie wniosku najpóźniej 14 dni od rozpoczęcia semestru poprzedzającego semestr dyplomowy oraz dołączenie do zgłoszenia Karty inżynierskiej/magisterskiej pracy dyplomowej, wstępnego wykazu materiałów planowanych do zakupu wraz z ich orientacyjną ceną brutto i opisu przewidywanych możliwości wykorzystania efektów pracy.

4. Decyzję o przyznaniu i wysokości dofinansowania podejmie najpóźniej na tydzień przed upływem regulaminowego terminu wydania tematu pracy dyplomowej dziekan, po zasięgnięciu opinii Komisji w składzie: Prodziekan ds. organizacji i rozwoju, Prodziekan ds. kształcenia, Prodziekan ds. studenckich, Pełnomocnik dziekana ds. promocji wydziału.

5. Za wydanie przyznanych środków zgodnie z planem rzeczowym i obowiązującymi na uczelni przepisami odpowiedzialny jest opiekun pracy dyplomowej.

6. Dziekan zastrzega sobie prawo wykorzystywania prototypów urządzeń, stanowisk laboratoryjnych lub pomocy dydaktycznych wykonanych w ramach prac dyplomowych, które uzyskały dofinansowanie, o którym mowa w pkt. 2, w celu promocji Wydziału przez dowolny czas.

7. Dziekan zastrzega sobie prawo nieprzyznania dofinansowania w danym roku akademickim.