Stypendia dla studentów

Terminy

Terminy porządkowe składania wniosków stypendium socjalne i specjalne

Semestr zimowy

Studenci, którzy złożą wnioski (wraz z kompletem dokumentów) do 10.10.2018 r., pierwszą wypłatę przyznanych na podstawie decyzji administracyjnych świadczeń otrzymają 31.10.2018 r.  Student, który złoży wniosek po 10.10.2018 r.  otrzyma należne stypendium w dniu 16.11.2018 r. (z wyrównaniem za miesiąc październik).

Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym stypendium socjalnego o podwyższonej wysokości), stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie.

Terminy porządkowe składania wniosków – stypendium rektora dla najlepszych studentów

Semestr zimowy

Przy złożeniu przez studenta wniosku wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do 10.10.2018 r., wypłata pierwszego świadczenia przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, nastąpi 16.11.2018 r. (z wyrównaniem za miesiąc marzec).

Uwaga!

Złożenie wniosku po 19.10.2018 r. może skutkować niezamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nieprzyznaniem stypendium z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w semestrze zimowym.

 

Harmonogram wypłat stypendiów

 • 31.10.2018 r. (komplet dokumentów złożonych do 10.10.2018 r.)
 • 16.11.2018 r.
 • 12.12.2018 r.
 • 15.01.2019 r.
 • 12.02.2019 r.
 • 12.03.2019 r.
 • 12.04.2019 r.
 • 14.05.2019 r.
 • 12.06.2019 r.

 

Regulacje prawne

 

Druki do pobrania

 Stypendium socjalne

 1. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (Zał. nr 1 do Regulaminu)
 2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (Zał. nr 3 do Regulaminu) (w tym socjalnego w zwiększonej wysokości) na formularzu składającym się z dwóch części:
 3. Oświadczenie do celów stypendialnych o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (w roku ak. 2018/2019) (Zał. nr 4 do regulaminu)
 4. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (Zał. nr 2 do Regulaminu)
      – może (nie musi) złożyć  student, który po otrzymaniu decyzji stypendialnej zrzeka się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
 5. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (Zał. nr 5 do Regulaminu)
 6. Oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej Student składający wniosek o przyznanie powyższego świadczenia zobowiązany jest z zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (Zał. nr 9 Regulaminu).

 

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Plik do pobrania

 

Wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego w roku akademickim 2018/2019

OBWIESZCZENIE PREZESA GUS z dnia 21.09.2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2017 r. 3399 zł.

 

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 1. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów (Zał. nr 7 do Regulaminu)

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 1. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (Zał. nr 1 do Regulaminu)
 2. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (Zał. nr 2 do Regulaminu)
  – może (nie musi) złożyć  student, który po otrzymaniu decyzji stypendialnej zrzeka się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie  sprawyStudent składający wniosek o przyznanie powyższego świadczenia zobowiązany jest z zapoznać się z treścią Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (Zał. nr 9 Regulaminu)

 

Zapomoga

 1. Wniosek o przyznanie zapomogi (Zał. nr 8 do Regulaminu)

 

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów