Stypendia dla studentów

Terminy

Terminy porządkowe składania wniosków stypendium socjalne i specjalne

Semestr letni

Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym stypendium socjalnego o podwyższonej wysokości), stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie.

Terminy porządkowe składania wniosków – stypendium rektora dla najlepszych studentów

Semestr letni

Przy złożeniu przez studenta wniosku wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do 5.03.2019 r. wypłata przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej (wg listy rankingowej najlepszych studentów, tworzonej na podstawie złożonych wniosków) świadczenia nastąpi 12.04.2019 r. (z wyrównaniem za miesiąc marzec).

Uwaga!

Złożenie wniosku po 5.03.2019 r. może skutkować niezamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nieprzyznaniem stypendium z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w semestrze letnim.

 

Harmonogram wypłat stypendiów

 • 31.10.2018 r. (komplet dokumentów złożonych do 10.10.2018 r.)
 • 16.11.2018 r.
 • 12.12.2018 r.
 • 15.01.2019 r.
 • 12.02.2019 r.
 • 12.03.2019 r.
 • 12.04.2019 r.
 • 14.05.2019 r.
 • 12.06.2019 r.

 

Regulacje prawne

 

Druki do pobrania

 Stypendium socjalne

 1. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (Zał. nr 1 do Regulaminu)
 2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (Zał. nr 3 do Regulaminu) (w tym socjalnego w zwiększonej wysokości) na formularzu składającym się z dwóch części:
 3. Oświadczenie do celów stypendialnych o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (w roku ak. 2018/2019) (Zał. nr 4 do regulaminu)
 4. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (Zał. nr 2 do Regulaminu)
      – może (nie musi) złożyć  student, który po otrzymaniu decyzji stypendialnej zrzeka się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
 5. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (Zał. nr 5 do Regulaminu)
 6. Oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej Student składający wniosek o przyznanie powyższego świadczenia zobowiązany jest z zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (Zał. nr 9 Regulaminu).

 

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Plik do pobrania

 

Wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego w roku akademickim 2018/2019

OBWIESZCZENIE PREZESA GUS z dnia 21.09.2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2017 r. 3399 zł.

 

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 1. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów (Zał. nr 7 do Regulaminu)

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 1. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (Zał. nr 1 do Regulaminu)
 2. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (Zał. nr 2 do Regulaminu)
  – może (nie musi) złożyć  student, który po otrzymaniu decyzji stypendialnej zrzeka się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie  sprawyStudent składający wniosek o przyznanie powyższego świadczenia zobowiązany jest z zapoznać się z treścią Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (Zał. nr 9 Regulaminu)

 

Zapomoga

 1. Wniosek o przyznanie zapomogi (Zał. nr 8 do Regulaminu)

 

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów