Stypendia dla studentów

Terminy

Terminy porządkowe składania wniosków stypendium socjalne, specjalne i zapomogi

Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym stypendium socjalnego o podwyższonej wysokości), stypendium specjalnego oraz zapomogi w każdym terminie.

Terminy porządkowe składania wniosków – stypendium rektora

Semestr zimowy

Przy złożeniu przez studenta wniosku wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do 15.10.2019 r. wypłata przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej (wg listy rankingowej najlepszych studentów, tworzonej na podstawie złożonych wniosków) świadczenia nastąpi 15.11.2019 r. (z wyrównaniem za miesiąc październik).

Uwaga!

Złożenie wniosku po 15.10.2019 r. może skutkować niezamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nieprzyznaniem stypendium z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w semestrze zimowym.

 

Harmonogram wypłat stypendiów

 • 31.10.2019 r. (komplet dokumentów złożonych do 15.10.2019 r.) – dotyczy styp. innych niż stypendia rektora
 • 15.11.2019 r.
 • 13.12.2019 r.
 • 24.01.2020 r.
 • 21.02.2020 r.
 • 23.03.2020 r.
 • 22.04.2020 r.
 • 22.05.2020 r.
 • 22.06.2020 r.

 

Regulacje prawne

Druki do pobrania

 Stypendium socjalne

 1. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń stypendialnych na więcej niż jednym kierunku studiów (Zał. nr 1 do Regulaminu)
 2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (Zał. nr 3 do Regulaminu) (w tym socjalnego w zwiększonej wysokości) na formularzu składającym się z dwóch części:
 3. Oświadczenie do celów stypendialnych o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (w roku ak. 2019/2020) (Zał. nr 4 do regulaminu)
 4. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (Zał. nr 5 do Regulaminu)
 5. Dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we wniosku dotyczące sytuacji materialnej studenta (tzn. zaświadczenia z US, oświadczenia itd., zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów ZUT).
  Studenci, którzy w roku akademickim 2019/2020 będą ubiegać się o stypendium socjalne, a ich miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł *, powinni dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. Studentowi, który nie złoży ww. zaświadczenia odmawia się przyznania stypendium socjalnego.*** Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593,
  z późn. zm.)** Na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)Sugerujemy ww. studentom wcześniejsze zgłaszanie się do ośrodka pomocy rodziny właściwego dla miejsca zamieszkania, ponieważ przewidywany czas na uzyskanie takiego zaświadczenia może trwać dłużej.
 6. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (Zał. nr 2 do Regulaminu)     – może (nie musi) złożyć  student, który po otrzymaniu decyzji stypendialnej zrzeka się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

 
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.07.2019 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 

OBWIESZCZENIE PREZESA GUS z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (rok akademicki 2019/2020) z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2018 r. 2715 zł.

 

 

Stypendium Rektora

  1. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów (Zał. nr 7 do Regulaminu)

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych ( zał. nr 6 do Regulaminu)
 2. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (Zał. nr 1 do Regulaminu)
 3. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (Zał. nr 2 do Regulaminu)
  – może (nie musi) złożyć  student, który po otrzymaniu decyzji stypendialnej zrzeka się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie  sprawyStudent składający wniosek o przyznanie powyższego świadczenia zobowiązany jest z zapoznać się z treścią Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (Zał. nr 9 Regulaminu)

 

Zapomoga

 1. Wniosek o przyznanie zapomogi (Zał. nr 8 do Regulaminu)

 

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

 • W związku z koniecznością zaopiniowania wniosków przez Dziekana Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie, ostateczny termin składania wniosków w dziekanacie upływa w dniu 11.10.2019 r.