O wydziale

Wydział Elektryczny powstał w 1946 r. jako jeden z trzech Wydziałów Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie. Akt prawny w postaci dekretu ówczesnego Ministra Oświaty, powołujący z dniem 1 grudnia 1946 r. Szkołę Inżynierską i wraz z nią Wydział Elektryczny, ukazał się 20 stycznia 1947 r..

Wydział zatrudnia ponad 80 nauczycieli akademickich, w tym 10 z tytułem profesora i 19 ze stopniem doktora habilitowanego. Pracownicy ci prowadzą badania naukowe i zajęcia dydaktyczne w zakresie automatyki i robotyki, elektrotechniki, elektroniki, teleinformatyki, a także dyscyplin pokrewnych i kierunków interdyscyplinarnych.

Uprawnienia naukowe

 1. dyscyplina  elektrotechnika:
  uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego,
 2. dyscyplina automatyka i robotyka:
  uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Do końca roku akademickiego 2016/2017 Rada Wydziału Elektrycznego nadała stopień doktora nauk technicznych 180 osobom.

Kategoria naukowa

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23.05.2014 r. Wydziałowi Elektrycznemu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie została przyznana kategoria naukowa A. W wyniku ewaluacji dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w roku 2017 Wydział Elektryczny uzyskał kategorię B.

Priorytetowe kierunki badań

 • Badania nieniszczące z wykorzystaniem metod elektromagnetycznych
 • Innowacyjne technologie przetwarzania, przesyłania i użytkowania energii
 • Inżynieria i diagnostyka wysokonapięciowa
 • Modelowanie i zarządzanie systemami technicznymi i biologicznymi
 • Systemy diagnostyki i sterowania w czasie rzeczywistym
 • Fotonika oraz optoelektronika w technice, biomedycynie i telekomunikacji
 • Eksploracja, przetwarzanie i transmisja sygnałów oraz danych
 • Przetwarzanie i analiza obrazów w technice i biomedycynie

Kierunki studiów i specjalności

Studenci Wydziału Elektrycznego mają do wyboru studia na 3 kierunkach i sześciu specjalnościach (na studiach drugiego stopnia). Od października 2011 r. rozpoczęliśmy kształcenie na nowym kierunku Teleinformatyka. W roku 2013 Wydział uzyskał pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) uzyskując wyróżnienie w dwóch kategoriach (strategia rozwoju oraz zasoby materialne, finansowe i kadrowe). Do roku 2017 Wydział wypromował ponad 8500 inżynierów i magistrów inżynierów.

Obecnie na Wydziale wiedzę zdobywa ponad 1000 studentów na wszystkich rodzajach i poziomach studiów (inżynierskich, magisterskich i doktoranckich). Programy studiów i wyposażenie laboratoriów studenckich odpowiadają międzynarodowym standardom akademickim. Studia są rozliczane w systemie punktowym zgodnym z Europejskim Transferem Punktów ECTS. W pracowniach wydziałowych znajduje się około 300 komputerów z dostępem do Internetu. W obu budynkach Wydziału możliwy jest dostęp do Internetu przy pomocy technologii WiFi. Wydział prowadzi ożywioną współpracę z uczelniami z całego świata i organizuje wymianę studentów z uczelniami europejskimi. Studenci biorą udział w pracy licznych kół naukowych.

Adnotacje dotyczące oprogramowania

West Pomeranian University of Technology uses Simio simulation software under a grant from Simio LLC (www.simio.com).