Baza naukowo-dydaktyczna

Bazę lokalową Wydziału Elektrycznego stanowią: zabytkowy budynek główny, przy ul. Sikorskiego 37 oraz budynek zlokalizowany przy ul. 26. Kwietnia 10. Dodatkowo wykorzystywane są pomieszczenia Centrum Mechatroniki ZUT PS utworzonego przez Wydział wspólnie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT. Łącznie w dyspozycji Wydziału znajdują się 63 laboratoria naukowe, naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne. Część z nich utworzono lub znacznie zmodernizowano w ostatnich trzech latach w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej lub dzięki pozyskaniu środków z europejskich funduszy strukturalnych. W listopadzie 2010 r. otwarte zostało najnowsze, sfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  Laboratorium Technologii Teleinformatycznychi Fotoniki.

Dostęp do komputerów i Internetu

Wszyscy nauczyciele akademiccy Wydziału, pracownicy administracyjni w jednostkach organizacyjnych obsługujący dydaktykę a także doktoranci mają do dyspozycji komputery z dostępem do sieci intranetowej i Internetu. Komputer w dziekanacie (pracownicy dziekanatu + dziekani) pracują w wydzielonej fizycznie uczelnianej sieci dziekanatowej, co zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Na Wydziale jest blisko 300 komputerów osobistych, serwer bazodanowy i serwer plików oraz dwa wysokowydajne klastry obliczeniowe: złożony ze 100 procesorów 4-rdzeniowych wyposażonych w macierz pamięci po 80 GB HDD oraz po 2GB RAM na węzeł oraz firmy Sun Microsystems (złożony z jednej jednostki 16-rdzeniowej, dwóch jednostek 8-rdzeniowych i jednej 4-rdzeniowej wyposażony w macierz pamięci 6,2 TB).

Studenci mają dostęp do komputerów w pięciu ogólnodostępnych salach komputerowych (49 stanowisk).

W obu budynkach Wydziału możliwy jest również dostęp bezprzewodowy Wi-Fi do Internetu i zasobów Intranetu ZUT. 12 stanowisk komputerowych zainstalowanych jest w bibliotece Wydziału. Również wszystkie pokoje w Domach Studenckich posiadają stały dostęp do Internetu.

Od roku 2004 Wydział jest uczestnikiem programu licencyjnego DreamSpark firmy Microsoft, umożliwiającego wykorzystywanie najnowszego oprogramowania tego producenta w laboratoriach i pracowniach Wydziału oraz darmowy dostęp do tego oprogramowania z licencją na instalacje na prywatnych komputerach studentów i kadry do badań non-profit oraz dydaktyki.

Na dostępnych dla studentów komputerach znajdujących się w budynkach Wydziału zainstalowane jest oprogramowanie wykorzystywane w procesie dydaktycznym, zarówno profesjonalne pakiety oprogramowania uniwersalnego (np. Matlab, Mathcad, Mathematica, CorelDraw) i specjalistyczne (np. InTouch, Step 5 i 7, Automation Studio, Femlab, AutoCAD, Cedrat Flux, Eagle, Simplorer, PSpice, Protel, LabView, IDL, Origin, 3D Studio Max, Adobe Photoshop, Premiere, Flash, ProTools, Vue, RealFlow, CodeComposerStudio, Optsim, Tramax). Dzięki umowom podpisanym z partnerami przemysłowymi wiele specjalistycznych aplikacji posiada licencje umożliwiające studentom pracę na własnych, domowych komputerach. Dodatkowo Wydział dysponuje aplikacjami będącymi pomocą dydaktyczną do konkretnych ćwiczeń laboratoryjnych lub projektowych, stworzonymi przez pracowników Wydziału i studentów (często w ramach prac dyplomowych).