Instytut Leibniza ds. Nauki i Technologii Plazmy, Niemcy