Uniwersytet w Las Palmas na Gran Canaria, Hiszpania