Nauka i badania

Wydział Elektryczny to nowoczesna jednostka dydaktyczno-naukowa z ponad 70 letnim doświadczeniem w kształceniu studentów oraz prowadzeniu badań naukowych powiązanych z dyscyplinami nauki uprawianymi przez pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych oraz kierunkami studiów prowadzonymi na Wydziale. Do intensyfikacji badań przyczynia się w dużym stopniu pozyskiwanie funduszy na kompleksową modernizację bazy naukowej związane z programami zrównoważonego rozwoju kraju i regionów a także z projektów związanych z podniesieniem innowacyjności i konkurencyjności krajowej gospodarki. Pracownicy naukowi wydziału aktywnie uczestniczą w międzynarodowych projektach badawczych i strukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (6 i 7 Program Ramowy, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka).

Badania te obejmują następującą tematykę, zgodną z priorytetami określonymi w Strategii Wydziału Elektrycznego:

 • defektoskopia elektromagnetyczna,
 • ekologia elektromagnetyczna,
 • inteligentne systemy diagnostyki urządzeń i wyrobów,
 • materiały inteligentne,
 • modelowanie, sterowanie i zarządzanie systemami technicznymi, biologicznymi i ekonomicznymi,
 • multimedia w społeczeństwie technologii informacyjnych,
 • nowe technologie przetwarzania, przesyłu i użytkowania energii,
 • optoelektronika w technice, biomedycynie i telekomunikacji,
 • telekomunikacja mobilna i techniki teleinformatyczne,
 • wykorzystanie inżynierii wysokich napięć w procesach przemysłowych,
 • zastosowania inżynierii sygnałów, systemów i sterowania w mechatronice,
 • źródła energii odnawialnej oraz ich wpływ na systemy elektroenergetyczne.