XXIX Konkurs im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych SEP informuje, że w 2019 roku odbędzie się XXIX Konkurs im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć i materiałów elektrotechnicznych. Celem Konkursu jest rozwijanie nowoczesnej krajowej elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, twórcy polskiej szkoły materiałoznawstwa elektrotechnicznego.

Pracę dyplomową do Konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z elektrotechnologią, materiałoznawstwem elektrotechnicznym i techniką wysokich napięć. Do Konkursu można zgłosić pracę dyplomową realizowaną w roku akademickim 2018/2019. Przy zgłaszaniu udziału w Konkursie należy przedstawić:

  • pracę dyplomową, w wersji elektronicznej – przesłaną pocztą elektroniczną oraz wersję papierową przesłaną na adres podany poniżej,
  • opinie opiekuna i recenzenta o pracy dyplomowej,
  • w przypadku pracy zespołowej należy podać udział autorów w realizacji pracy,
  • ankietę wypełnioną przez dyplomanta lub zgłaszającego pracę.

Autorzy nagrodzonych prac zaproszeni zostaną do przedstawienia swoich wyników w dniu rozdania nagród, tj. 13.12.2019.

Prace wraz z wymienioną dokumentacją należy przesłać na adres:
Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61
50-369 Wrocław
z dopiskiem: KONKURS PKME SEP

PKME przyjmuje zgłoszenia w terminie do 15 października 2019. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 13 grudnia 2019 na zebraniu PKME SEP. Informacje o konkursie dostępne są na stronie WWW: https://pkmesep.wixsite.com/pkme/xxix-edycja