Kolejna habilitacja na Wydziale

W czwartek, 14  czerwca 2012 r. Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na podstawie oceny dorobku naukowego habilitanta i rozprawy habilitacyjnej pt. „Wybrane zagadnienia syntezy i optymalizacji nowych klas liniowych filtrów niestacjonarnych”, oceny przebiegu kolokwium habilitacyjnego oraz po wysłuchaniu wykładu habilitacyjnego pt. „Techniczne aspekty wędkarstwa spinningowego”, nadała dr. inż. Jackowi Piskorowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie elektrotechnika.

Recenzentami monografii habilitacyjnej oraz dorobku naukowego i dydaktycznego byli:

  • prof. dr hab. inż. Roman Barlik, Politechnika Warszawska;
  • prof. dr hab. inż. Konstanty M. Gawrylczyk, Wydział Elektryczny ZUT;
  • prof. dr hab. inż. Marian Pasko, Politechnika Śląska w Gliwicach;
  • prof. zw. dr hab. inż. Maciej Siwczyński, Politechnika Krakowska.

Dr inż. Jacek Piskorowski urodził się 20 września 1977 r. w Pile. Jest absolwentem Technikum Mechaniczno-Elektrycznego we Wronkach. Studia wyższe odbył w latach 1997-2002 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej na kierunku elektronika i telekomunikacja. W 2006 roku ukończył studia doktoranckie oraz złożył rozprawę doktorską. Jednocześnie został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Sterowania i Technik Symulacyjnych w Instytucie Automatyki Przemysłowej. W listopadzie 2006 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. ”Synteza wybranych filtrów o zmiennych parametrach i analiza ich właściwości”. Promotorem pracy i opiekunem naukowym był dr hab. inż. Roman Kaszyński, prof. PS. Praca doktorska była realizowana w ramach grantu promotorskiego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych. Obecnie, po reorganizacji Wydziału Elektrycznego, pracuje w Katedrze Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki na stanowisku adiunkta.

Zainteresowania naukowe dr. inż. J. Piskorowskiego skupiły się na układach niestacjonarnych oraz na przetwarzaniu sygnałów. Dr inż.  J. Piskorowski jest autorem i współautorem ponad 50 artykułów naukowych, w tym 11 artykułów w renomowanych czasopismach zagranicznych z tzw. listy filadelfijskiej (m.in.: IEEE Transactions on Circiuts and Systems, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Signal Processing, Mechanical Systems and Signal Processing, Measurement) oraz licznych publikacji konferencyjnych (takich jak IEEE Symposium on Circuits and Systems – ISCAS,  IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference – IMTC, IEEE International Symposium on Industrial Electronics – ISIE i innych). Dr J. Piskorowski zyskał również duże uznanie międzynarodowe. Był recenzentem ponad 70 artykułów naukowych w renomowanych czasopismach i konferencjach naukowych. Od kilku lat współpracuje naukowo z meksykańskim National Institute for Astrophysics, Optics and Electronics. Był również głównym wykonawcą w kilku krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych. Obecnie jest kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Za swoje badania nad nowymi klasami układów niestacjonarnych pracujących jako filtry był wielokrotnie nagradzany. W 2008 roku otrzymał prestiżowe stypendium dla młodych uczonych (stypendium START) przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stypendium to, po zweryfikowaniu osiągnięć naukowych, zostało przedłużone również na 2009 rok. W 2012 otrzymał również stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr inż. Jacek Piskorowski jest również laureatem medalu Amicius Scientiae et Veritatis przyznawanego młodym naukowcom przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe. Za osiągnięcia naukowe otrzymał sześć nagród JM Rektora.

Jest kawalerem. Jego hobby to wędkarstwo oraz piłka nożna.