IX Sympozjum Niepewność Pomiarów

W dniach 15 – 19 lutego w Świnoujściu odbyło się IX Sympozjum Niepewność Pomiarów, zorganizowane przez Zakład Metrologii Katedry Sterowania i Pomiarów Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Podczas otwarcia Sympozjum uczestników powitał prodziekan Wydziału Elektrycznego ZUT, prof. Ryszard Pałka, a wiceprezes Głównego Urzędu Miar, Włodzimierz Popiołek, odczytał list od pani prezes GUM, Janiny M. Popowskiej. Pani prezes, która objęła Sympozjum swoim patronatem, podkreśliła w liście, że ceni rolę Sympozjum jako forum wymiany poglądów między pracownikami nauki a przedstawicielami administracji miar i życzyła uczestnikom Sympozjum owocnych obrad. Pan wiceprezes W. Popiołek przedstawił też referat nt. kierunków prac, mających na celu doskonalenie administracji miar w Polsce.

W Sympozjum wzięło udział 41 osób, w tym 12 pracowników administracji miar. Obrady przeprowadzono w sześciu sesjach pod przewodnictwem profesorów wyższych uczelni oraz pracowników GUM.

Idea wymiany doświadczeń znalazła pełne odbicie w przebiegu Sympozjum i, co istotne, okazało się, że rozróżnienie między pracownikami administracji miar a pracownikami nauki ma tylko formalny charakter. Przedstawiciele obu grup zaprezentowali zarówno referaty szczegółowe, dotyczące pomiarów konkretnych wielkości lub wzorcowania konkretnej aparatury, jak i referaty o ogólniejszym charakterze, w szczególności dotyczące ogólnej problematyki niepewności pomiaru – w tym referat uwypuklający znaczenie problematyki niepewności w procesach produkcyjnych. Ponadto wygłoszono referaty omawiające technikę obliczeń niepewności lub przedziału rozszerzenia, referaty dotyczące estymacji wartości mezurandu i rozkładu prawdopodobieństwa błędu pomiaru, wreszcie referat podejmujący zagadnienie opisu niedokładności pomiaru za pomocą teorii reprezentacji w zbiorach rozmytych.

Przyjęte szeroko zasady oceny niedokładności pomiaru ukształtowały się przede wszystkim w środowiskach fizyków, elektryków, elektroników i mechaników, natomiast nie znajdują pełnego zastosowania w analizie chemicznej. W jednym z referatów zwrócono uwagę na ten istotny problem.

Podczas trwania Sympozjum odbyła się też sesja poświęcona dyskusji nad formułą Sympozjum Niepewność Pomiarów na następne lata, a w szczególności jego roli jako forum kontaktów środowiska metrologów uczelnianych z pracownikami administracji miar. Liczni dyskutanci z obu stron opowiedzieli się za kontynuacją Sympozjum w dotychczasowej formie.

Nawiązując do referatu, wygłoszonego przez wiceprezesa GUM, p. W. Popiołka podczas sesji otwarcia IX Sympozjum, środowisko metrologów uczelnianych wyraziło też żywe zainteresowanie problematyką doskonalenia administracji miar w Polsce.