Kolejny pracownik ze stopniem doktora nauk technicznych

Informujemy, że 18 grudnia br. odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Macieja Buraka z Katedry Zastosowań Informatyki naszego Wydziału. Rada Wydziału Informatyki podjęła uchwałę o nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotorem pracy doktorskiej pt. „Application of inhomogeneous continuous time Markov chains for call center modeling (Modelowanie Call[…] Czytaj dalej

IEEE NTech 2018

W dniach 26 – 30 listopada przedstawiciele IEEE Student Branch z całej Polski wzięli udział w projekcie IEEE NTech 2018, zorganizowanym przezIEEE Young Professionals Poland. Reprezentantem IEEE Student Branch ZUT Szczecin był jego obecny przewodniczący Karol Mazaraki – student czwartego roku kierunku automatyka i robotyka. Dzień 1. Pierwszego dnia wycieczki studenci zawitali w Dreźnie. Odwiedzone[…] Czytaj dalej

Sukces naszego absolwenta

Miło nam poinformować, że nasz absolwent p. Rafał Podleś zajął drugie miejsce w konkursie prac dyplomowych organizowanym przez firmę Astor. Finał odbył się w Krakowie w dniu 14 grudnia 2018 r. Pan Rafał Podleś przedstawił pracę inżynierską pt. „Projekt i budowa stanowiska laboratoryjnego modelu BMS opartego na systemie Comodis”, której promotorem był dr inż. Marcin[…] Czytaj dalej

Wykład przedstawiciela firmy Gryftec

Dnia 10 grud­nia 2018 r. na Wydziale Elek­trycz­nym w ramach obu­stron­nej współ­pracy odbył się wykład pod tytułem: „Archi­tek­tura opro­gra­mo­wa­nia w sys­te­mach wbu­do­wa­nych na przy­kła­dzie AUTOSAR”. Pre­lek­cję popro­wa­dził przed­sta­wi­ciel firmy Gry­ftec mgr inż. Bar­tosz Zamol­ski, absol­went WE, kie­runku Auto­ma­tyka i Robo­tyka. Wykład przy­bli­żył stu­den­tom zagad­nie­nia zwią­zane z AUTOMo­tive Open System Archi­tec­ture RunTime Envi­ron­ment. Punk­tem wyj­ścia do[…] Czytaj dalej

Seminarium Komisji Automatyki i Informatyki PAN

W dniu 30 listopada w auli im. Prof. Stanisława Skoczowskiego w budynku Wydziału Elektrycznego ZUT odbyło się ostatnie w tej kadencji Komisji Automatyki i Informatyki PAN seminarium naukowe, którego tematem przewodnim było „Sterowanie i technologie IT w pojazdach autonomicznych”. Otwarcia dokonali Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni, prof. dr hab. inż. Stefan Domek oraz prof.[…] Czytaj dalej