Dokumenty wymagane od kandydatów na studia I stopnia (inżynierskie)

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

 1. wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata,
 2. kopię świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej), z tym że:
  a) kandydaci z „nową maturą”, którzy podwyższyli wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych zobowiązani są dostarczyć również aneks do świadectwa dojrzałości,
  b) kandydaci ze statusem Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) – jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości, składają zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do doręczenia kopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie,
 3. orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej),
 4. kserokopię dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem) poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez Uczelnię w miejscu składania dokumentów (oryginał dokumentu do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej),
 5. jedna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisane na odwrocie: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL) oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy złożyć przez  Internetowy System Rekrutacyjny.
 6. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 7. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat,
 8. wydruk zaświadczenia złożenia kompletu dokumentów wygenerowany przez Internetowy System Rekrutacji,
 9. zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu – dotyczy laureatów, finalistów olimpiad szczebla centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

Dokumenty:

 • elektroniczny formularz (kwestionariusz na studia),
 • oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat,
 • zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów

można wydrukować z Internetowego Systemu Rekrutacji dopiero po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych na studia.