Dokumenty wymagane od kandydatów na studia III stopnia (doktoranckie)

Kandydat na studia trzeciego stopnia zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

 • kwestionariusz przyjęcia na studia doktoranckie,
 • odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia, 
 • suplement do dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia albo wyciąg z indeksu (indeksów) potwierdzony przez macierzystą szkołę wyższą,
 • dokument potwierdzający uzyskanie „Diamentowego Grantu” (w przypadku osób, które występowały o jego przyznanie),
 • zaświadczenie potwierdzające oceny za pracę dyplomową magisterską i egzamin dyplomowy magisterski wydane przez dziekanat wydziału, na którym kandydat ukończył jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia. Zaświadczenie nie jest wymagane w przypadku gdy oceny są zamieszczone w indeksie,
 • informację o dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, zawodowej oraz ewentualny wykaz publikacji,
 • propozycję zakresu tematycznego, w którym kandydat chce realizować pracę doktorską (zgodnego z dyscypliną nauki studiów doktoranckich), 
 • oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej o możliwości realizowania badań naukowych, przygotowaniu rozprawy doktorskiej i odbywaniu praktyk zawodowych w instytucie/katedrze/zakładzie oraz oświadczenie opiekuna naukowego o wyrażeniu zgody na objęcie obowiązków opiekuna naukowego,
 • życiorys oraz aktualną kolorową fotografię spełniającą wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (podpisaną: imieniem, nazwiskiem), 
 • podanie o miejsce w domu studenckim (o ile kandydat ubiega się o miejsce w domu studenckim),
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia,
 • potwierdzenie znajomości języka obcego zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu
  przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695) (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie prowadzone w języku
  obcym).

 

Kandydat cudzoziemiec oprócz wyżej wymienionych dokumentów zobowiązany jest dodatkowo dostarczyć:

 • kwestionariusz przyjęcia cudzoziemca na studia doktoranckie,
 • odpis dyplomu ukończenia w Polsce jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia lub dyplom ukończenia studiów za granicą (uznany za równorzędny z polskim dyplomem
  ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), zalegalizowany lub opatrzony apostille wraz z suplementem lub wyciągiem z indeksu potwierdzonym przez
  uczelnię macierzystą wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • kopię wizy, kopię paszportu, w przypadku cudzoziemców z UE kopię dowodu tożsamości (ID), 
 • kopię karty pobytu wraz z decyzją udzielenia zezwolenia na pobyt na terenie Polski lub kopię Karty Polaka, 
 • kopię polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, 
 • potwierdzenie znajomości języka polskiego (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie prowadzone w języku polskim).

Pliki do pobrania