Opłata rekrutacyjna

Wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe tzw. opłaty rekrutacyjne w roku akademickim 2019/2020 dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia wynosi 85 zł.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i  ogólnopolskich ubiegający się o przyjęcie na studia na warunkach preferencyjnych wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 10 zł.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe wnosi jedną opłatę określoną w pkt 1 i 2 w ramach danej rekrutacji (wybierając maksymalnie trzy kierunki studiów), oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (pierwszego lub drugiego stopnia).

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata, zaopiniowany przez przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i zaakceptowany przez przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w przypadku:

  • nieuruchomienia kierunku studiów,
  • wniesienia opłaty w wysokości wyższej niż 85 zł,
  • udokumentowanej nieobecności kandydata na teście kwalifikacyjnym.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty należy złożyć w Dziale ds. Studenckich w terminie:

  • do 31.10.2019 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym,
  • do 31.03.2020 r. – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim.

Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na wskazany we wniosku przez kandydata numer rachunku bankowego.