Studia III stopnia, Elektrotechnika

Elementy programu kształcenia w dyscyplinie Elektrotechnika zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Cel ogólny

Nadrzędnym celem studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jest nabycie przez doktoranta umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej oraz przygotowanie do opracowania pod opieką promotora rozprawy doktorskiej, zawierającej oryginalne rozwiązanie problemu naukowego.

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, uczestnik studiów doktoranckich posiada kompetencje odpowiadające trzeciemu poziomowi Ram Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz ósmemu poziomowi Europejskich Ram Kwalifikacji.

Cele szczegółowe

W sposób szczególny studia doktoranckie stwarzają warunki do:

  • zdobycia ogólnej wiedzy teoretycznej w dyscyplinie Elektrotechnika,
  • prowadzenia samodzielnych badań naukowych oraz współpracy naukowej w zespołach badawczych,
  • opracowania publikacji naukowych,
  • przygotowania do egzaminów doktorskich przewidzianych ustawą o stopniach i tytułach naukowych,
  • przygotowania rozprawy doktorskiej,
  • prowadzenia zajęć dydaktycznych,
  • uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.

Efekty kształcenia, plany studiów i sylabusy przedmiotów

Efekty kształcenia, sylabusy i plany studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku 2012/2013

Efekty kształcenia, sylabusy i plany studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku 2013/2014

Efekty kształcenia, sylabusy i plany studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku 2014/2015

Efekty kształcenia, sylabusy i plany studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku 2015/2016

Efekty kształcenia, sylabusy i plany studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku 2016/2017

Efekty kształcenia, sylabusy i plany studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku 2017/2018

Efekty kształcenia, sylabusy i plany studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku 2018/2019

Pliki do pobrania