Zasady rekrutacji – Studia III stopnia

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. O pozycji kandydata na liście rankingowej osób przyjmowanych na studia doktoranckie poszczególnych dyscyplin i form decyduje ocena postępowania kwalifikacyjnego będąca średnią arytmetyczną oceny ukończenia studiów wyższych oraz pozytywnej oceny rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna

  1. Krótka prezentacja wyników uzyskanych w pracy magisterskiej (3 – 5 minut),
  2. Zainteresowania naukowe (motywacja podjęcia studiów doktoranckich, tematyka przyszłych badań naukowych, opublikowane prace naukowo-techniczne, inne osiągnięcia),
  3. Pytania dotyczące podstawowych zagadnień z automatyki i robotyki / elektrotechniki, odpowiednio dla kandydatów deklarujących chęć podjęcia studiów doktoranckich w zakresie dyscypliny automatyka i robotyka/elektrotechnika.

Ocena rozmowy kwalifikacyjnej jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez przewodniczącego i członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Pliki do pobrania