Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Telekomunikacji i Fotoniki

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Telekomunikacji i Fotoniki na Wydziale Elektrycznym.

Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni spełniać następujące wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych lub fizyki,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • dorobek naukowy o profilu zgodnym ze specjalnością naukową Katedry,
 • doświadczenie w pracy w laboratorium fotonicznym
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań numerycznych w zakresie optoelektroniki  lub fotoniki
 • doświadczenie dydaktyczne w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub praktyka pedagogiczna uzyskana w trakcie studiów doktoranckich.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w art. 114 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 ze zmianami) i w § 32 p.5 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dyplomu nadania stopnia doktora nauk technicznych,
 • wykaz dorobku naukowego,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia,
 • oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać w terminie do dnia 21 listopada 2017 r. na adres:

Dziekanat Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37
70-313 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 listopada 2017 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Pliki do pobrania