Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Automatyki Przemysłowej i Robotyki na Wydziale Elektrycznym.

Kandydaci na stanowisko asystenta powinni spełniać następujące wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra lub równorzędny (wymagania określone w art. 114 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 ze zmianami i w § 32 p.5 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie )  w zakresie automatyki i robotyki, elektroniki i telekomunikacji lub informatyki, 
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania),
 • kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego
 • wykaz dorobku naukowego lub wykaz osiągnięć zawodowych,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia (formularz do pobrania),
 • oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (formularz do pobrania),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (formularz do pobrania),
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych (formularz do pobrania).

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać w terminie do dnia 22 października 2018 r. na adres:

Dziekanat Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37
70-313 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 października 2018 roku.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Pliki do pobrania