Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Elektrotechnologii i Diagnostyki

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Elektrotechnologii i Diagnostyki na Wydziale Elektrycznym.

Kandydat na stanowisko profesora nadzwyczajnego musi spełniać następujące wymagania:

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika,
 • udokumentowany, znaczny dorobek naukowy w dyscyplinie elektrotechnika, po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego,
 • osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej i predyspozycje do kierowania zespołami naukowymi,
 • udokumentowany, dorobek dydaktyczny w uczelni wyższej  w obszarze zgodnym ze specjalnością naukową Katedry
 • udokumentowany udział w realizacji projektów badawczych.

Od kandydatów oczekuje się znajomości języka polskiego i angielskiego.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie Wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 ze zmianami) i w § 32 p.2 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Zainteresowani powinni złożyć:

 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika,
 • wykaz opublikowanych prac naukowych z podziałem na okres przed i po ostatnim awansie wraz ze wskaźnikami dokonań naukowych,
 • wykaz międzynarodowych i krajowych projektów badawczych kierowanych przez kandydata lub w których kandydat brał udział,
 • listę wypromowanych doktorów oraz doktorantów, nad którymi sprawowana jest opieka naukowa oraz spis opracowanych recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych (podać tematy prac, instytucje),
 • spis recenzji publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych oraz projektów międzynarodowych lub krajowych,
 • opis dorobku dydaktycznego,
 • opis współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych, a w przypadku badań stosowanych z przedsiębiorcami,
 • wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat, pełnione w nich funkcje oraz wykaz funkcji pełnionych w przeszłości i obecnie w uczelni lub poza uczelnią,
 • wykaz nagród i wyróżnień,
 • oświadczenie, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia,
 • oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (formularz do pobrania),
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych (formularz do pobrania)

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać w terminie do dnia 22 października 2018 r. na adres:

Dziekanat Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie, ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 października 2018 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Pliki do pobrania